Rapport 1-2019 frå De Facto, skriven av Roar Eilertsen. Straumprisen kan auke med 10 øre/kWh på grunn av dei mange utanlandskablane.

Utdrag frå rapportens samandrag:

  • Pr i dag har eksisterende utenlandsforbindelser (nett og kabler) en eksportkapasitet på ca 54 TWh. Produksjonskapasiteten i det norske kraftsystemet er nå ca 140 TWh. Med to nye kabler, til Storbritannia og Tyskland, som er under bygging, vil kapasiteten komme opp i 78 TWh. Konsesjonsbehandlingen av en tredje kabel (NorthConnect) pågår, og blir det ja til denne kommer eksportkapasiteten opp i 90 TWh. Den enorme eksportkapasiteten har ingen ting med forsyningssikkerhet å gjøre, og den viktigste effekten er at Norge importerer europeiske strømpriser.
  • Integreringen i EUs energiunion og den store satsingen på utenlandskabler gjør at det ikke lenger er noen sammenheng mellom kraftoverskudd og priser på kraft i Norge. Det finnes et europeisk marked for all strøm som ikke blir brukt innenlands. NVE forventer at vi vil ha et kraftoverskudd i 2040 på minst 30 TWh. Utviklingen fører til at norsk kraftintensiv industri mister sin forhandlingsmakt i energimarkedet, og vil gradvis bli stilt overfor europeiske priser.
  • I den rapporten (NVE-rapport, vår merknad) har vi sett på konsekvenser for den kraftintensive industrien av at strømprisen øker med 10 øre / kWh. Samlet sett vil energikostnadene øke med ca 3,7 milliarder kroner. De seneste årene har lønnsomheten vært dårligst innenfor treforedling, stål og deler av ferrolegeringsindustrien. For mange bedrifter i disse næringene vil overskuddet forsvinne som følge av en så pass moderat prisøkning.
  • De mest utsatte næringene, produksjon av aluminium, jern, stål, ferrolegeringer og papir mv., sysselsetter rundt 12 000 ansatte, som i all hovedsak er spredt på ensidige industristeder kysten rundt. Tar en med den sysselsettingen som genereres utenfor portene, snakker vi om rundt 30 000 arbeidsplasser.
  • På kort sikt vil knapt 400 arbeidsplasser i stålindustrien, om lag 600 arbeidsplasser i ferrolegeringsindustrien, og 800 arbeidsplasser innen treforedling, være truet av en økning på 10 øre/kWh i strømprisene. Syvåtte lokalsamfunn kan komme til å miste 4-5 000 arbeidsplasser.

Les rapporten