Aksjonsgrunnlaget som pdf

Aksjon for å bevare naturverdier og arbeidsplasser, og for å videreutvikle Norge som industrinasjon:

Stopp nye utenlandskabler!

Energi er drivkraften i alle moderne industrisamfunn. Den evigvarende vannkraften, ofte kalt arvesølvet, har i over hundre år vært en konkurransefordel for Norge.  I forrige århundre var industribygging basert på vannkraften vår et avgjørende grunnlag for utvikling av det norske velferdssamfunnet.

Nå settes dette nasjonale konkurransefortrinnet i spill, gjennom bygging av stadig flere kabler inn i el-markeder med høyere prisnivå enn det vi har her i landet. Hver ny kabel driver strømprisene i Norge videre opp, med tilsvarende svekkelse av konkurransekraften i alt norsk næringsliv. Størst virkning får dette i den energiforedlende industrien, der energiutgiftene utgjør 30-40 % av de samlede kostnadene. Allerede de to nye kablene Statnett har fått konsesjon til (til Tyskland og England) kan vise seg å true framtiden for norsk prosessindustri, og dermed en lang rekke lokalsamfunn.

Også all virksomhet i offentlig sektor blir berørt av stigende strømpriser. Barnehager og skoler, universiteter og høyskoler, sykehjem og sykehus, idrettshaller og kulturhus, alle har strømregninger. Når energikostnadene stiger, må kostnader kuttes andre steder i budsjettene. I offentlig sektor ender kuttene ofte i svekket lønnsevne.

Stadig flere kabler fører også til store og økende skader i norsk natur. Nye kabler gir ikke mer strøm å eksportere, og kablene finansieres gjennom å hente inn såkalte flaskehals-inntekter. Disse oppstår når det handles toveis i kablene, styrt av raskt svingende priser i utlandet. Dette fører igjen til at norske kraftverk må slås av og på i raske skift.  Dette har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i naturen. Samtidig utløser nye kabler bygging av nye kraftlinjer og åpner for uhemmet bygging av ny vindkraft på land. Dette vil rasere kyst- og fjellnaturen vår i et omfang som få kan se for seg før det er for sent.

Norge har overskudd av fornybar energi. Store mengder energi kan frigjøres gjennom energieffektivisering. Dette kan utløses ved bedre støtteordninger, f.eks «hvite sertifikater» for premiering av energieffektivisering i næringsliv og offentlig sektor.  Frigjort energi kan bli brukt til utfasing av fossil energi i f.eks. transportsektoren.

Vi trenger ingen nye kabler for å ha full forsyningssikkerhet.

Økt strømeksport gir ingen reduksjon av klimautslipp, fordi Norge er integrert i EUs klimakvotesystem. Den kraftforedlende industrien i Norge er verdensledende i lave klimautslipp.  Det er bedre for klimaet at vi eksporterer industrivarer produsert med kortreist norsk kraft, enn at produksjonen skjer i land som bruker fossil energi.

Aksjonen er etablert av tillitsvalgte i LO og tillitsvalgte i Naturvernforbundet.

Det er etablert et interimsstyre for aksjonen:

Jan Haugen (Orkla Kjemiske Arbeiderforening) – leder

Magne Vågsland (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag) – nestleder

John-Peder Denstad (LO i Trondheim)

Mads Løkeland-Stai (Naturvernforbundet i Orklaregionen)

Per Tronvoll (Thamshavn Kjemiske Fagforening)

Hogne Hongset (Naturvernforbundet i Aure)

 

Aksjonen gjennomfører relevante utredninger som belyser ulike problemstillinger rundt nye utenlandskabler. Finansiering skjer gjennom frivillige bidrag fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Til nå har interimsstyret fått finansiert og gjennomført en juridisk vurdering som viser at Statnetts konsesjon for å bygge kabel til England er basert på en mangelfull konsekvensutredning ut fra kravene i plan- og bygningsloven.

Basert på den juridiske vurderingen er det satt i gang et prosjekt som skal klargjøre hva som må utredes av naturkonsekvenser for at kravene i plan- og bygningsloven skal bli oppfylt. Prosjektet skal også etterprøve Statnetts samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyse for Englands-kabelen, bl.a i lys av at Riksrevisjonen i 2016 gav Statnett svært skarp kritikk for mangler ved de samfunnsøkonomiske analysene Statnett har lagt fram.

Et forprosjekt er gjennomført, og danner grunnlaget for videre prosjekter.

LO i Trondheim og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag fungerer som sekretariat for aksjonen. Kontaktinfo: mail: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den., telefon 995 14 216 (LO Trondheim) og 402 48 084 (Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag). Økonomifunksjonen i aksjonen blir ivaretatt av Thamshavn Kjemiske Fagforening.

Aksjonen er avhengig av nye pengebidrag for å få gjennomført aktuelle videre utredninger, og andre tiltak som skal til for å få «kabelsaken» opp på den politiske dagsorden. Pengebidrag, små og større, kan gis til bankkonto 4212 44 18520. Send gjerne mail om bidrag samtidig med bidrag til konto.

Interimsstyrets mål er å samle inn ca 350 000 kr, for å gjennomføre resterende planlagte utredninger. Nye utredninger igangsettes i samsvar med tilgjengelige midler.

Aksjonen vil gjerne ha deg med på laget, enten som enkeltperson eller som medlem av en organisasjon! Aksjonen er partipolitisk nøytral.

Alle som bidrar vil få tilsendt rapporter som utarbeides. Eventuelt overskudd av innsamlede midler vil bli tilbakebetalt.

Bli med, stopp nye utenlandskabler og redd natur og arbeidsplasser!

For interimsstyret, 10. desember 2018

 

Jan Haugen                                         Magne Vågsland

Leder                                                  nestleder