Aksjon for å bevare naturverdier og arbeidsplasser, og for å videreutvikle Norge som industrinasjon (aksjonsgrunnlaget)

 

Energi er drivkraften i alle moderne industrisamfunn. Den evigvarende vannkraften, ofte kalt arvesølvet, har i over hundre år vært en konkurransefordel for Norge.  I forrige århundre var industribygging basert på vannkraften vår et avgjørende grunnlag for utvikling av det norske velferdssamfunnet.

Nå settes dette nasjonale konkurransefortrinnet i spill, gjennom bygging av stadig flere kabler inn i el-markeder med høyere prisnivå enn det vi har her i landet. Hver ny kabel driver strømprisene i Norge videre opp, med tilsvarende svekkelse av konkurransekraften i alt norsk næringsliv. Størst virkning får dette i den energiforedlende industrien, der energiutgiftene utgjør 30-40 % av de samlede kostnadene. Allerede de to nye kablene Statnett har fått konsesjon til (til Tyskland og England) kan vise seg å true framtiden for norsk prosessindustri, og dermed en lang rekke lokalsamfunn.

Også all virksomhet i offentlig sektor blir berørt av stigende strømpriser. Barnehager og skoler, universiteter og høyskoler, sykehjem og sykehus, idrettshaller og kulturhus, alle har strømregninger. Når energikostnadene stiger, må kostnader kuttes andre steder i budsjettene. I offentlig sektor ender kuttene ofte i svekket lønnsevne.

Stadig flere kabler fører også til store og økende skader i norsk natur. Nye kabler gir ikke mer strøm å eksportere, og kablene finansieres gjennom å hente inn såkalte flaskehals-inntekter. Disse oppstår når det handles toveis i kablene, styrt av raskt svingende priser i utlandet. Dette fører igjen til at norske kraftverk må slås av og på i raske skift.  Dette har svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i naturen. Samtidig utløser nye kabler bygging av nye kraftlinjer og åpner for uhemmet bygging av ny vindkraft på land. Dette vil rasere kyst- og fjellnaturen vår i et omfang som få kan se for seg før det er for sent.

Norge har overskudd av fornybar energi. Store mengder energi kan frigjøres gjennom energieffektivisering. Dette kan utløses ved bedre støtteordninger, f.eks «hvite sertifikater» for premiering av energieffektivisering i næringsliv og offentlig sektor.  Frigjort energi kan bli brukt til utfasing av fossil energi i f.eks. transportsektoren.

Vi trenger ingen nye kabler for å ha full forsyningssikkerhet.

Økt strømeksport gir ingen reduksjon av klimautslipp, fordi Norge er integrert i EUs klimakvotesystem. Den kraftforedlende industrien i Norge er verdensledende i lave klimautslipp.  Det er bedre for klimaet at vi eksporterer industrivarer produsert med kortreist norsk kraft, enn at produksjonen skjer i land som bruker fossil energi.

Aksjonen er etablert av tillitsvalgte i LO og tillitsvalgte i Naturvernforbundet.

Vi vil gjerne ha tilslutning fra flere