Av Hogne Hongset, AP-medlem, 14.04.2020

I ACER-saken klarte du nesten å sprenge partiet. Du fikk hele LO imot deg, og et opprør av 117 AP-ordførere. Skal du nå drive NorthConnect-saken fram til ny krig i partiet, i din jakt på å få Norge fullintegrert i EU energiunion? Tenk deg om, Espen!

 

Les brevet

Hent brevet som pdf


Det har vært et langvarig arbeid i store deler av fagbevegelsen og naturvernorganisasjoner mot at det skal bli gitt konsesjon til Skottlandskabelen NorthConnect. LO-forbundet Industri Energi har stått i spissen for arbeidet . Også Fellesforbundet har landsmøtevedtak på at NorthConnect ikke må få konsesjon. IndustriaksjonenKabelaksjonen og Motvind Norge er blant de som også har arbeidet for at konsesjon skal nektes. Hogne Hongset oppforder Espen Barth Eide til å holde løftet om å si nei til kabelen og lytte til grasrota. 
 

Fra demonstrasjonen 9. mars

Foto: Heidi Larsen, Trondheim LO

9. mars 2020 kulminerte motstanden i en stor demonstrasjon utenfor Stortinget, med appeller fra sentrale representanter fra fagbevegelsen og fra flere partier.

Utallige fagforeningsfaner fra hele landet vaiet i vinden utenfor Stortinget.

 

Appell fra Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi


Foto: Heidi Larsen, Trondheim LO


Alfheim viste til forliket i Stortinget om Acer-saken og EUs tredje energipakke, der det ble enighet om å si nei til konsesjon til nye utenlandskabler inntil det var gjort en grundig vurdering av de eksisterende utenlandskablene.

- Vi forventer at politikerne ikke bryter dette forliket og sier nei til NorthConnect.

- Jeg forventer at de holder ord og sørger for det nødvendige flertallet på Stortinget for å sikre at kabelen ikke blir bygd, hvis regjeringen sier noe annet, sier Alfheim.

Alfheim viste også til at sekretariatet i LO 9. mars sa enstemmig nei til kabelen.

 Til toppen

Appell fra Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet


Foto: Fellesforbundet

Norsk kraft må brukes til å dyrke fram mer av verdens mest miljø- og klimavennlige kraftkrevende metall- og prosessindustri,  framhevet forbundslederne Frode Alvheim og Jørn Eggum. (industrienergi.no)

"Vi ser ikke behovet for flere utenlandskabler, før vi har evaluert de som allerede bygges nå."
"Vi ønsker å vise vår støtte til at kabelen ikke skal bygges. Det er to som er under bygging nå, som øker muligheten til å transportere og eksportere internasjonalt med 40%, så jeg tror vi skal evaluere ganske nøye om vi skal ha mer, for det kan bidra til økte priser for industrien, og det kan bidra til å øke prisene for husholdningen.
"
Intervju med abcnyheter under demonstrasjonen 9. mars.

 

 Appell fra Cay Norderhaug, hovedtillitsvalgt ved nikkelverket i Kristiansand og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi


Foto: Heidi Larsen, Trondheim LO


-Men også våre hus, hjem og familier vil splittes opp. En skal ikke ta for gitt at industrihovedsteder i Norge som Årdal, Karmøy, Sunndalsøra eller Odda og Tyssedal vil være så mye som en flekk på kartet om ikke vi har de rammevilkårene som trengs for å drifte kraftforedlende industri i Norge, sier han.
Norderhaug sa at NorthConnect ikke bare vil ramme arbeidsplassene.

– Kraften skal sørge for at det er varmt for alle i husene i vårt kalde land, og et råstoff som vi videreforedler i industriell produksjon. Ikke en vare som selges til høystbydende.  Å gi fra seg Norges viktigste konkurransefortrinn, ved å knytte seg så tett til utlandet at vi får europeisk kraftpris, er direkte idiotisk. Vi trenger krafta vår selv når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og et levesett som klimaet tåler. Det forutsetter at vi har full nasjonal kontroll på arvesølvet vårt, vannkraften.

 Til toppen

Foredrag av Ørjan Normann, leder i samarbeidskomiteen for aluminium, og hovedtillitsvalgt i Husnes kjemiske fagforening

Oppslag i industrienergi.no, 10.03.2020

Normann sa i tillegg:
-Totalt snakker vi trolig om en ekstraregning til industrien i Norge på 1,2 milliarder kroner per år, hvis NorthConnect blir bygd. Jeg blir derfor kraftig provosert når Energi Norge sier at vi har for mye kraft her i landet. Det blir nesten som å si at vi har for mye penger i banken. Derimot liker jeg tanken om kraftoverskudd i Norge, for da kan vi bruke dette til å utvikle norsk industri, til det beste for klima og økonomi, sier han."

 

9. mars sa sekretariatet i LO enstemmig nei til NorthConnect

LO sier blant annet dette i sin høringsuttalelse:

  • LO mener denne kabelen ikke bør bygges.
  • Det er to store prosjekter under bygging til Tyskland og England som vil øke den totale norske utenlandskapasiteten med over 40 %.
  • LO mener det er svært viktig at det høstes erfaring fra disse to kablene før det vurderes noen ytterligere utvidelse.
  • LO mener det er stor risiko forbundet med at kapasiteten i utenlandskablene bygges i et tempo som ikke sikrer kontroll med virkningene.
  • Det innebærer at kraftforbrukerne må betale en høyere kraftpris.
  • De (NVE) sier samtidig at den har begrenset betydning for Norges forsyningssikkerhet.


Videoer og flere reportasjer fra demonstrasjonen
.

 Til toppen

Åpent brev til Espen Barth Eide, 14.04.2020:

 

Tenk deg om, Espen Barth Eide!

Av Hogne Hongset, AP-medlem

I ACER-saken klarte du nesten å sprenge partiet. Du fikk hele LO imot deg, og et opprør av 117 AP-ordførere. Skal du nå drive NorthConnect-saken fram til ny krig i partiet, i din jakt på å få Norge fullintegrert i EUs energiunion? Tenk deg om, Espen!

23. april skal Stortinget behandle NorthConnect-saken. Problemstillingen er denne: Skal regjeringen få lov til å legge konsesjonssøknaden i møllposen et par år? Der vil den i tilfelle bli liggende som en tikkende bombe, spesielt innsiktet mot prosessindustrien vår, som for tiden har mer enn nok av andre problemer! Eller skal Stortinget instruere regjeringen om å si nei til konsesjon? Da vil i tilfelle Stortinget ha fulgt rådene fra industriforbundene i LO, Industri Energi og Fellesforbundet. Også Norsk Industri i NHO har i klare ordelag advart mot å gi NorthConnect konsesjon.
Tenk deg om, Espen!

Som saksordfører for saken i energi-og miljøkomiteen presenterte du komiteens innstilling om NorthConnect 31.3. Til NTB uttalte du samme dag at Statnett nå vil få tilbake eneretten til å bygge utenlandskabler, og at det i praksis betyr at NorthConnect vil bli stoppet. Du vet utmerket godt at dette ikke er tilfelle. Hvis du ikke korrigerer det du er sitert på av NTB, driver du i realiteten manipulerende desinformasjon til offentligheten!
Tenk deg om, Espen!

Alle nyere kabler er blitt initiert av kraftselskapene, med Lyse og Agder Energi i førende roller. Så er kabelprosjektene, ett etter ett, realisert av Statnett. Statnett fikk allerede for over et år siden tilbud om å overta også NorthConnect, formidlet av Lyses konsernsjef Eimund Nygaard.

Så ingen ting blir forandret for NorthConnect-prosjektet, fordi Statnett nå får tilbake eneretten til å bygge kabler. Statnett kan overta og bygge NorthConnect, som de tidligere prosjektene.  

Så skal Stortinget 23.4. også ta stilling til disse to forslagene, fra Senterpartiet og FRP:

  • «Stortinget ber regjeringen avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia.»

(Dette vil hele LO, Norsk Industri og en rad lokale industrisamfunn)

Og dette

  • «Stortinget ber regjeringen avslå konsesjonssøknader om bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris for folk og industri i Norge.»

(Dette forslaget er nærmest en direkte kopi av det Jonas Gahr Støre sa om nye kabler i landsmøtetalen i 2017. «-- det er et samfunnsøkonomisk IKKE riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til at det blir dyrere med strøm i Norge. Det samme budskapet ble levert av nestleder Hadia Tajik på Facebook 13.12.19. (Hvis det er slik at AP har erklært NorthConnect død, hvorfor da ikke være med på å vedta begravelsen?)

 

Når den reelle muligheten for å nekte NorthConnect konsesjon nå er her, fordi FRP er gått ut av regjeringen og vil være med på å gravlegge prosjektet, så vil ikke du at dette skal skje! Har du tenkt på hva reaksjonene vil bli hos industriarbeidere og lokalpolitikere i industristedene våre?
Tenk deg om, Espen!

Arbeiderpartiet har historisk vært den sterkeste pådriveren for å bygge opp Norge som et moderne industrisamfunn, spesielt etter siste krig. I denne prosessen har det å bruke vannkraften vår som et klart konkurransefortrinn for industrien vår vært en av de viktigste bærebjelkene. Denne fordelen spises trinn for trinn opp i takt med at stadig flere utenlandsforbindelser løfter norske strømpriser opp mot nivåene i utlandet.
Tenk deg om, Espen!

Full forsyningssikkerhet nådde vi allerede i 1993, da sjøkabelen Skagerak3 ble tatt i bruk. Alle nye kabler etter den tid er «overdoser». «Europeiske priser» vil redusere konkurransekraften i alt næringsliv, og blir spesielt kritisk i prosessindustrien. Denne industrien har opptil 40% av kostnadene knyttet til energi. Økende strømpriser fører også til at presset for å få bygge stadig mer naturraserende vindkraft får ny næring.
Tenk deg om, Espen!

NorthConnect er, så langt, siste prosjekt i kraftbransjens rekke av nye kabler, velvillig bygd av Statnett etter bransjens ønske. Arbeiderpartiet har nå muligheten til å stoppe en negativ utvikling, ved å bli med på å si nei til at NorthConnect-prosjektet får konsesjon, og at dette blir avgjort nå!
Tenk deg om, Espen!

Hvis du ikke vil høre på meg, kan du ta deg en tur og snakke med industriarbeidere og lokalpolitikere i noen av disse industristedene: Lista, Kvinesdal, Sauda, Husnes, Odda, Karmøy, Høyanger, Årdal, Svelgen, Sunndalsøra, Orkanger, Skogn, Mosjøen, Glomfjord, Kjøpsvik, Finnsnes og flere til. Snakk gjerne også med noen på disse stedene som er organisert i Fagforbundet. Hvis industrien må legge ned på disse stedene, er det langt flere som mister jobbene i Fagforbundet enn i industriforbundene.

Det er et valg i 2021. Tenk deg om, Espen Barth Eide!

Til toppen