Utskrift

 

I denne artikkelen påviser Olav Hjeljord (styremedlem i La naturen leve/Prof. emeritus NMBU) at eksport av kraft har minimal effekt på klimaet, på grunn av EUs kvotesystem for CO2. Artikkelen har tidlegare stått på trykk i Avisen Agder, 30.03.2020, og vi publiserer den med løyve frå Hjeljord.

Eksport av norsk vindkraft har minimal effekt på klima

I vindkraftdebatten hevdes det fra tid til annen at norsk fornybar kraft (eg. vindkraft) som eksporteres til Europa fjerner CO2 utslipp ved å erstatte en tilsvarende mengde fossil kraft. Men så enkelt er det ikke. Norge er medlem av EUs kvotesystem (EU ETS).
Det ble etablert i 2005 og dekker klimagassutslipp fra energiproduksjon, industri og fly.

KVOTESYSTEMET INNEBÆRER at det settes et tak på kvantumet av klimagasser som Europas industri kan slippe ut. Litt forenklet fungerer det slik: kvotetaket bestemmes for hvert år etter den enkelte bedrifts utslipp ved inngangen til året og kvotetaket skal senkes fra ett år til neste. Dermed reduseres EU's (bedriftenes) klimautslipp. Kvotene gis delvis gratis til bedriftene, delvis må de kjøpes i et marked. En kvote tilsvarer et tonn utslipp av CO2 og har for tiden en pris på ca. 25 euro. Kvoteprisen i markedet bestemmes etter de tradisjonelle mekanismene for tilbud og etterspørsel.
Dersom en bedrift ønsker å øke produksjonen må den kjøpe kvoter i dette markedet. Motsatt, ved redusert utslipp, kan den selge kvoter til markedet.

DERSOM EN bedrift legges ned, selges kvotene. Dermed øker tilbudet og kvoteprisene går ned. Paradokset er da at det blir billigere å forurense.
Det skjedde da industrien kollapset i Øst Europa. Vi vil få den samme effekten når bedriftene kjøper forurensningsfri kraft fra vindindustrien. Bedriften får da kvoter til overs som sendes ut i markedet. Dette vil igjen øke tilbudet og dermed redusere prisen på kvotene. Altså igjen at det blir billigere for den enkelte bedrift å forurense. Dette vil spise opp mye av effekten av vindkraften ved å gi mindre insentiver for industrien til å erstatte fossil teknologi.

UTSLIPPET av klimagasser kan altså bare reduseres ved at kvotetaket senkes. Dette har systemet i noen grad tatt høyde for. Ved større kvoteoverskudd blir deler av overskuddet dratt inn og tilbudet regulert gjennom den såkalte markeds-stabiliseringsreserven. Blir overskuddet av kvoter stort vil det bli mulig permanent å slette kvotene og dermed senke kvote(forurensnings)taket.

MEN DESSVERRE. Norges eksport av strøm på ca. 10 TWh årlig målt mot EUs forbruk på 3500 TWh er alt for lite til å ha noen effekt på kvotetaket. Tvert imot, dersom det marginalt senker CO2 prisene i markedet, vil det heller bidra til økte CO2 utslipp.

OLAV HJELJORD
Styremedlem i La Naturen leve/Prof. emeritus NMBU