Sentralstyremedlem i Unge Venstre, August Simonsen hadde 14.02.20 eit innlegg om Skottlandskabelen NorthConnect: Klimatiltaket som vil gi milliarder av kroner til norsk velferd, der han gir uforbeholden ros til NorthConnect.
17.02.20 svara vi på innlegget: Kabelen som er negativ for klimaet og samfunnet.

Kabelen som er negativ for klimaet og samfunnet

14. februar skriv August Simonsen: «Kraftkabelen North Connect er et klimapolitisk kinderegg: Norge kan tjene milliarder av kroner på å kutte millioner av tonn CO2. Det er en sjeldent god deal». Allerede her er det to feil.

NorthConnect vil auke utsleppet av CO2 dersom vi bruker reknemetoden til NVE, ikkje minske den. I 2019 laga NVE ei utgreiing om eksport av 10 TWh vindkraft, som viser at kraft som går til Storbritannia, i hovudsak erstattar gasskraft, mens kraft som går til Kontinentet erstattar mest kolkraft og litt gasskraft. NVE har rekna at i 2025 vil eksporten til Storbritannia på grunn av NorthConnect auke med ca 7,8 TWh, mens eksporten til Kontinentet blir like mykje mindre. Ettersom utsleppet frå kolkraft er langt større enn frå gasskraft, blir virkninga av å flytte eksport frå Kontinentet til Storbritannia at utsleppet i Europa, totalt sett, går kraftig opp på grunn av NorthConnect. Utsleppet kan auke med 2 til 2,5 millionar tonn CO2. Simonsen vil også fase ut britisk kolkraft, men NorthConnect skriv i søknaden: «kullkraft i UK i fases ut i løpet av 2025

Simonsen skriv om balansering av skotsk vindkraft, men tek ikkje med i rekninga er at det er lansert alternative tiltak for å balansere produksjon og forbruk av kraft i Storbritannia. Skotske ILI group har lansert plan om 4.000 MW ny pumpekraft i Skottland, i konkurranse med NorthConnect (1.400 MW). Statkraft vil ha NorthConnect så raskt som mogleg, før skottane finn alternative tiltak. Her er det andre motiv enn klima.

Så til økonomien. NVE påstår at NorthConnect gir ein viss samfunnsmessig gevinst, men skriv samtidig: «NVE gjennomfører en sektoranalyse, der vi ikke utreder virkningene av økte kraftpriser for ulike forbrukergrupper, for eksempel for industrien.» Med andre ord er virkning på industri og arbeidsplassar ikkje vurdert. 1,4 – 3,4 øre prisauke, medrekna auka nettleige, kjem på toppen av 3 øre prisauke på grunn av Englandskabelen og Tysklandskabelen (Statnett). På sikt kan dette for eksempel føre til at produksjon av metall i større grad skjer i andre land. 6 TWh kraft til produksjon av aluminium i Noreg vil gje nesten 6 millionar tonn mindre utslepp av CO2 globalt enn om produksjonen skjer i andre land (gjennomsnittleg internasjonalt utslepp). I tillegg representerer dette arbeidsplassar og bidrag til norsk økonomi.  

Vi kan oppsummere det slik at NorthConnect er skadeleg for klima, for økonomi, arbeidsplassar og lokalsamfunn, og i tillegg for norsk natur. Som Klaus Vogstad i NorthConnect skriv det: «NorthConnect vil føre til økt utbygging av fornybar energi.» Det vil seia ytterlegare nedbygging av norsk natur med vindkraft for eksport.

Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai

Kabelaksjonen.no