NorthConnect kan auke utsleppet av klimagass med 2 mill tonn dersom ein bruker NVEs tal. Dei som står bak NorthConnect hevdar at utsleppet vil gå ned med 2 mill tonn.
Innlegget er sendt som svar til marknadsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge.

 

Marknadsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge hevdar i fleire aviser at Skottlandskabelen NorthConnect bør bli bygget, fordi den vil redusere utsleppet av klimagass med 2 mill tonn CO2/år.

Det ho ikkje skriv, er at NVE har rekna ut at kabelen samtidig vil føre til ca 7,9 TWh mindre kraft netto eksportert til andre land enn Storbritannia i 2025. NVE hevdar at eksportert kraft til Kontinentet vil føre til ca 0,5 kg mindre CO2-utslepp pr kWh, fordi den erstattar kraft produsert på fossilt råstoff. 7,9 TWh kraft til Kontinentet kunne dermed ha redusert utsleppet med 4 mill tonn CO2. Med andre ord vil kabelen føre til 4 – 2 = 2 mill tonn auka utslepp av CO2/år, ikkje 2 mill tonn redusert utslepp, slik Energi Norge hevdar.

Det grunn til å vera skeptisk, både til påstanden om 2 mill tonn redusert utslepp i Storbritannia og til 0,5 kg CO2/kWh redusert utslepp ved eksport til Europa, då EUs kvotesystem kan føre til at frigjort CO2 utslepp ein stad, blir brukt til å auke utsleppet andre stadar. Men Skottlandskabelen vil uansett føre til auke i utsleppet av klimagass internasjonalt, fordi den i realiteten flyttar kraft frå eit område med høg andel CO2-utslepp i elektrisitet (Kontinentet) til eit område med lågare andel (Storbritannia).

Kabelen fører også til høgare elpris, opp mot 3,4 øre/ kWh i følgje NVE, medrekna nettleige. Denne og andre kablar, som fører til auke elpris, aukar risikoen for utflagging av metallproduksjon o.a. frå Noreg til andre land. Å flytte produksjon av silisium etc til Kina vil føre til enorm auke i utsleppet av klimagass internasjonalt, då utsleppa i Noreg er ein brøkdel av det internasjonale gjennomsnittet. I tillegg vil slik utflagging av industri vera katastrofal for mange lokalsamfunn og Noreg totalt sett. Auka elpris fører også til større press for å byggje ned norske naturområde med vindkraft.

Alt i alt, Skottlandskabelen NorthConnect er ein klimaversting som ikkje bør bli bygget.

 

Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai

Kabelaksjonen.no