På Fellesforbundets landsmøte 11.10 - 16.10.2019 ble det gjort to vedtak som går klart mot nye utenlandskabler, og mot ACERs styring av kabler og annen energipolitikk. Det blir vist til LOs rapport som viser at flere utenlandskabler fører til høyere pris og nedlegging av norsk industri.

Nei til norsk deltagelse i EUs energiunion ACER - Stans av all videre utbygging av kabler til andre EU-land.

Norge må si nei til Norsk deltagelse i EUS energiunion ACER - Stans av all videre utbygging av kabler til andre EU-land. Allerede fattede vedtak om ACER må reverseres, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om Stortingets vedtak i ACER saken er i strid med grunnloven, det vil si i strid med kravet om ¾ dels flertall når nasjonal sjølvråderett skal avstås.

Begrunnelse

Tilslutning til ACER og videre utbygging av kabler til land i EU vil undergrave norsk sjølvråderett og føre til høyere strømpriser for industri og privathusholdninger. Strømmen er vårt arvesølv og skal brukes nasjonalt til det beste for privathusholdning og industrien slik vi har gjort gjennom historien.

Vannkraften har vært grunnlaget for industribyggingen og derigjennom den norske velstandsutviklingen i by og bygd. Denne rollen skal norsk vannkraft fortsatt fylle.

At politiske miljø og kraftbransjen nå vil rasere store deler av kraftkrevende industri og legge ned tusenvis av arbeidsplassen gjennom tilknytning til energiunionen ACER kan vi ikke sitte å se på. LO har allerede laget en rapport som viser at strømprisene vil øke og norsk industri legges ned dersom det bygges flere kabler.

Fellesforbundet må støtte et initiativ for å få utredet om Stortingets vedtak i Acersaken er í strid med grunnloven når det gjelder kravet til ¾ dels flertall når sjølvråderett skal avstås.

 

Vil ha offentlig styring av energimarkedet, og går mot EUs krav om salg av norsk vannkraft

  • Acer har involvert seg i tvisten om strømkabler mellom Tyskland og Danmark og videre mellom Tyskland og Polen.
  • Acer og EU kommisjonen har reist sak om strømkabel overfor Ungarn mht kabel mellom Østerrike og Ungarn.
  • Det betyr at Acer har en overnasjonal rolle i energipolitikken og har et mål om et indre marked basert på den frie konkurranse og et mål om en europeisk kraftbørs.
  • Fellesforbundet ønsker offentlig styring av energimarkedet vekk fra børs og spekulasjonsøkonomi. Saken der Einar Ås tapte 1,3 milliarder på kort tid på å spekulere i kraftmarkedet måtte dekkes av flere offentlige eide kraftverk.
  • ESA har sendt et brev til Norge som framholder at utgåtte vannkonsesjoner skal være etter EUs tjenestedirektiv. Det betyr en åpen anbudskonkurranse etter EUs anbudsdirektiv der private kommersielle kraftaktører kan kjøpe seg inn. Fra før tvang ESA Norge gjennom EØS avtalen at private kunne kjøpe seg inn norsk kraft med inntil 1/3 eierandel. Allerede har tyske og andre fonds kjøpt seg inn i kraft blant annet i Troms.
  • Fellesforbundet vil protestere mot ESA skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft. I tilfelle må dette få betydning for Norges tilknytning til EØS. Vi kan ikke akseptere at private kan kjøpe seg inn i Norges arvesølv som er en evigvarende ressurs.