EU legg press og pengar på bordet for å få bygget NorthConnect mellom Noreg og Skottland, ein kabel som vil auke norsk eksportkapasitet vesentleg, og føre til ytterlegare auke i norske elektrisitetsprisar. Dette legg til rette for meir vindkraft og vil vera til skade for norsk kraftforedlande industri.

ABCnyheter skriv 11.11.2019:

"EU-kommisjonen lanserte forrige uke prosjekter som de regner for «viktige for fellesskapet», som kommer til å bli prioritert til EUs midler skal fordeles. Målet er å få dem realisert så raskt som mulig."

NorthConnect, som kun mangler det endelige klarsignalet fra Norge før byggestart er også på EUs liste."

"«Potten» som skal fordeles, er på til sammen 30 milliarder euro, som utgjør over 300 milliarder kroner."

Dette EU-presset grip rett inn i den norske kabeldebatten. NorthConnect har enno ikkje fått konsesjon, og det er stor motstand, både i fagrørsla og frå dei fleste miljøorganisasjonane mot denne kabelen.

Les oppslaget i ABCnyheter.

Oppslaget er dessverre uklart når det gjeld eksportkapasitet. Det står at norsk eksportkapasitet i dag er 2.300 MW. Spørsmålet er kva som ein kan rekne som eksportkapasitet. Den totale kabelkapasiteten mellom Noreg og utlandet er 6.200 MW, noko som vil auka til 8.000 MW når kablane til Tyskland og England er ferdige. Eventuell utbygging av NorthConnect på 1.400 MW kjem i tillegg. Dette er milevidt over behovet for kablar mellom Noreg og utlandet for å sikre oss i tørre og våte år.