LO i Orkdal og omegn støtter kravet om å stanse ytterligere bygging av nye utenlandskabler.

Knut Erik Ljøkjelsøy, leder av LO i Orkland og omegn.

Innlegget står også i Avisa Sør Trøndelag.

Energi er drivkraften i alle moderne industrisamfunn. Vannkrafta har i over hundre år vært et konkurransefortrinn for Norge. På 1900-tallet ble industribygging basert på vannkraft et viktig grunnlag for utviklinga av det norske velferdssamfunnet. Også i dag er vannkraft et viktig konkurransefortrinn som bidrar til å sikre framtida til viktige hjørnesteinsbedrifter i Orkland. Dette gjelder spesielt de kraftforedlende bedriftene Elkem Thamshavn, Washington Mills A/S og Wacker Chemicals Norway (Holla Metall), og de bedriftene som yter tjenester til dem.

Også all virksomhet i offentlig sektor blir berørt av stigende strømpriser. Barnehager og skoler, universiteter og høyskoler, sykehjem og sykehus, idrettshaller og kulturhus, alle har strømregninger. Når energikostnadene stiger, må kostnader kuttes andre steder i budsjettene. I offentlig sektor ender kuttene ofte i svekket lønnsevne.

Nå blir dette nasjonale konkurransefortrinnet satt i spill gjennom stadig flere strømkabler til land med høyere strømpris enn Norge. Hver ny kabel driver strømprisen opp, og svekker med det konkurransekraften, og på sikt eksistensgrunnlaget for norsk prosessindustri.

Den kraftforedlende industrien i Norge er verdensledende på miljø, og det er langt bedre for klimaet at vi eksporterer silisium og andre industriprodukter produsert på kortreist kraft enn at vi eksporterer strøm, noe som i verste fall fører til at industrien flyttes til land som bruker fossil energi i sin kraftproduksjon.

Utenlandskablene fører også til skader i norsk natur ved at de gir økt bruk av såkalt «effektkjøring», der kraftverkene blir slått av og på i raske skift for å tilpasse seg raske endringer i pris og behov i utlandet. Dette gir raske endringer i vannivået i elver og magasin, noe som er negativt for det biologiske mangfoldet.

Økt eksport av kraft åpner også for en storstilt utbygging av vindkraft på land. Dette vil kunne rasere kyst- og fjellnaturen vår i et omfang det er vanskelig å øyne rekkevidden av før det er for sent. Norge har fra før mer enn nok kapasitet til å sikre kraftforsyningen, også i tørre år. Hvis North Sea Link-kabelen som nå skal bygges mellom Norge og England skulle blitt forsynt med bare vindkraft ville den alene trenge over 1000 vindmøller. Store områder i Orkland (Snillfjord) står allerede for tur, og NVE har lagt fram kart som kan åpne for omfattende utbygging også i andre deler av kommunen.

LO i Orkdal og omegn støtter kravet om å stanse ytterligere bygging av nye utenlandskabler.

LO i Orkland og Omegn

Knut Erik Ljøkelsøy, leder